Utslussningslägenheter

Utslussningsboende för personer som upplevt våld i nära relationer

”Målet är att alla individer ska få ett självständigt liv fritt från våld och förtryck!”

Utslussningslägenheter

När den skyddssökande har en stabil grund att stå på och har funnit trygghet i sig själv blir det aktuellt att tillsammans med personal börja förbereda och bygga för ett liv efter skyddade boendet.

Vid utslussning från Solace Home kan Ayanna Home AB erbjuda fullt utrustad lägenhet i avvaktan på annat boende. Vi har ett stort nätverk utav fastighetsägare som kan erbjuda första eller andrahandshandslägenheter runt om i Sverige. Vi kan även bistå med kvalificerat kontaktmannaskap på olika språk.

Under utslussningen från Solace Home erbjuds en fortlöpande kontakt efter individens önskemål och i samråd med socialtjänsten. 

Så arbetar vi

Genomförandeplan

 

En individuell plan – en genomförandeplan – utformas för den enskilda individen, mot vilken insatserna dokumenteras och regelbundet följs upp tillsammans med placerande stadsdelsförvaltning/kommun. Planen revideras kontinuerligt utifrån vad som framkommer vid uppföljningssamtalen, som äger rum med sådan frekvens man träffar överenskommelse om.

Nedan specificeras närmare vad Solace Home generellt och individuellt kan åta sig, vilket närmare specificeras för den enskilde i genomförandeplanen. Innehållet i tjänsten som det specificeras nedan utgör ett ramverk. Skräddarsydda lösningar utformas utifrån beställningen från socialtjänsten inom ramen för fastställt pris. Planering av boendet omfattar också en riskbedömning. Om behov finns upprättas en plan för extra ordinära händelser kring hyresgästen som dokumenteras i genomförandeplanen.

Övergripande mål och syfte med insatserna samt uppföljning

 

Efter beställning från socialtjänsten och med beaktande av socialtjänstlagens bestämmelser utför Solace Home tjänsten. Detta innebär att Solace Home med respekt för hyresgästens självbestämmande arbetar med att motivera hyresgästen att komma vidare till den ordinarie bostadsmarknaden.

Under boendetiden som fastställs tillsammans med placerande stadsdelsförvaltning/kommun stöttas, förbereds och rustas den enskilde för ett mer permanent eget boende. Den enskilde ges stöd för att kunna återfå kontroll och förankring i samhället för att stärka den egna förmågan att leva ett självständigt liv samt skapa framtidstro hos den enskilde individen.

Solace Homes åtagande

Solace Home har personal i tjänst dygnet runt. På vardagar under kontorstid finns personal på bostadsanläggningarna. Kvällar, nätter och helger finns Solace Homes egen jourberedskap att tillgå.

Därutöver kan Solace Home inom ramen för utslussning:

 • Motivera, hjälpa till och ge individuellt stöd utifrån den enskildes egna behov.
 • Hjälpa till med påminnelser om tider, möten med mera.
 • Ha regelbunden kontakt med hyresgästen samt träning i socialt umgänge.
 • Bistå vid kontakt med myndigheter, vårdgivare och övriga kontakter och att arbeta för att alla olika aktörer ska samverka kring den enskilde.
 • Hushållsekonomisk rådgivning.
 • Ha regelbundna uppföljningsmöten tillsammans med hyresgäst, handläggare och övriga viktiga personer.
 • Vid behov ha enskilda stödsamtal i syfte att få struktur på vardagen.
 • Hjälp att förstå skrivelser, fylla i blanketter m.m.
 • Ledsagning till viktiga ärenden, mottagningar etc.

Därutöver ger Solace Home bostadssocialt stöd individuellt eller i grupp genom Boskolan. Den bedrivs enskilt och består av olika delmoment.

Under utbildningen tar man upp viktiga ämnen som:

 

 • Samhällsorientering
 • Rättigheter och skyldigheter som hyresgäst
 • Hushållsekonomi
 • Matlagning och skötsel av lägenhet
 • Grundläggande IT-kunskaper
 • Fritid och friskvård

 

Syftet med Boskolan är, i likhet med övriga insatser, att ge hyresgästerna en god grund att stå på och en förbättrad självkänsla för att själva ta tag i de hinder som finns för att flytta till en egen lägenhet.

Fritidsverksamhet i samverkan med idéburna organisationer

 

I syfte att bryta eventuell isolering och ensamhet, skapa trygghet och inflytande över sitt boende ordnas också olika typer av aktiviteter. Solace Home samverkar ofta med idéburna organisationer, i syfte att skapa nätverk och möjligheter för familjerna att få en meningsfull fritid när de lämnar Solace Home och går ut i ett eget boende på den reguljära bostadsmarknaden.

Socialtjänstens åtagande

 

Delta vid uppföljningar utifrån upprättad plan. Ansvara för eventuell vård, behandling och rehabilitering samt att tillgodose barnens behov.

Pris 1200kr/dygn

 

Kontakta oss

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er via telefon eller mail

073-502 53 69

info@solacehome.se